Kisah Sahabat Yang Terkena ‘Ain – Ustadz Syadam Husain Al-Katiri, MA