Daurah Fiqih Muamalah eps. 01 – Kaedah Fiqih Harta Muamalah sesi 01 – Syaikh Prof. Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili

Kamis, 25 April, pkl.09.00 WIB

Fiqih muamalah merupakan fiqih yang membahas secara khusus hal ihwal terkait dengan kebutuhan manusia. Adapun bab jual beli, masuknya kepada kitab Buyu’ (kitab Jual Beli). Syarat jual beli dalam Islam disebutkan di dalamnya. Ruang lingkup fiqih cakupannya teramat luas dan beberapa ulama mengumpulkannya dalam risalah fiqih Islam lengkap. Muhadharah (ceramah) kali ini membahas Kaedah Kaedah Fiqih Harta Muamalah yang disampaikan oleh Syaikh Sulaiman Ar Ruhaili hafizahullah. Beliau mulai memaparkan ilmu fiqih dasar yang kesemuanya tersaji apik dalam makalah jual beli Islam.

Tak lupa kumpulan hadits tentang jual beli, yang mana di dalamnya disebutkan macam macam fiqih, setelah sebelumnya dijabarluaskan tentang pengertian fiqh Islam. Bahasan terkait kaidah ibadah dan kaidah muamalah itu berbeda. Kaidah fiqh ibadah, lebih khusus membahas hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya, sedangkan kaidah muamalah bisa jadi dua; hablumminallah dan hablumminannas. Kita tidak sedang menguliti pertanyaan fiqih tersulit. Akan tetapi sedikit banyaknya memaparkan harta haram muamalah kontemporer.

Macam macam akad dalam jual beli semestinya dimengerti oleh seseorang dengan baik, agar ia tidak terjatuh ke dalam gharar. Gharar adalah ketidakjelasan yang dapat merugikan orang lain. Selain gharar, ada hal yang teramat penting untuk diwaspadai yakni riba!!! Riba dalam pandangan Islam merupakan penyakit ekonomi yang harus segera dientaskan.

Mari jauhkan riba dalam setiap muamalah kita dan pelajari kembali ushul fiqh yang mampu menopang agama kita, khususnya dalam bab mengelola harta. Barakallahu fikum.